A Lívia Apartmanok honlapjának böngészése, használata, valamint foglalás esetén Ön
elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az
adatvédelmi nyilatkozatot), és egyetért az azokban foglaltakkal.

Általános rendelkezések

1.) A Lívia Apartmanok (Györfi Livia Katalin EV. 7634 Pécs, ROZMARING UTCA 5.) – a
továbbiakban Szállásadó – ezen általános szerződéses feltételek alapján köt szerződést
szállásszolgáltatás nyújtására.
2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy a Szállásadó akár ezen általános
szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben
eltérő feltételekkel kössön szállásközvetítői szerződést utazásszervezőkkel,
szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

Szerződő felek

1.) A Szállásadó szolgáltatását minden esetben a Vendég veszi igénybe.
2.) Amennyiben a Vendég a Szállásadó szolgáltatását közvetlenül a Szállásadótól rendeli
meg, úgy a szállásadói szerződés a Vendég és a Szállásadó között jön létre.
3.) Amennyiben a vendégházi szolgáltatásokat a Vendég megbízása alapján harmadik
személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a Szállásadó és a közvetítő között jön
létre, és a Szállásadó egyéb szálláshelyszolgáltatás nyújtásának feltételeit ezen
szerződés szabályozza. A Szállásadó nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a
Vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a Szállásadó felelősséget nem vállal.
4.) A Szállásadó kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.
5.) Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú
kísérővel veheti igénybe a Szállásadó szolgáltatásait.

A szerződés létrejötte

1.) A Szállásadó foglalást az online foglalási rendszerén, e-mailben vagy telefonon keresztül
fogad el.
2.) A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó írásbeli ajánlatot
küld. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötötsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 48
órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó
nyilatkozat (megrendelés).
3.) A szerződés a Szállásadó írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a
visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba.
4.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a
megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.
5.) A szerződésnek a Vendég/Szerződő fél és a foglalás alábbi adatait kell tartalmaznia:
• Vendég/Szerződő fél neve,
• lakcíme (székhelye),
• telefonszáma,
• e-mail címe,
• érkezés és távozás dátuma
• éjszakák száma
• érkező vendégek száma (felnőtt, 18 év alatti gyermek bontásban)
• apartman megnevezése
6.) A vendégház minimum két éjszakára és maximum 30 éjszakára foglalható. A
vendégház fenntartja a jogot, hogy bizonyos időszakokban hosszabb minimum
tartózkodást alkalmazzon.
7.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó
szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.
8.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni
ajánlatában.
9.) Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a
szobát, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes
összegére.
10.) A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.
11.) A szállás-szolgáltatás Vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett
meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben
az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a
meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.
12.) A szerződést a Vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik
ki.

Elállás a szerződéstől

1.) Amennyiben a Szállásadó az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a
Vendég a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 14. napig írásban tett
nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől. Ezen időn belüli elállás esetén a
vendégház által megküldött visszaigazolásban feltüntetett elállási feltételekben
meghatározott kötbért köteles fizetni.
2.) A tervezett érkezés előtti 4. napig történő lemondás esetén a foglalás összegének 30%-a
kerül kötbérként felszámolásra. A tervezett érkezés előtti 3. naptól a kötbér mértéke
100%.
3.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét a szállás díjának teljes
megfizetésével vagy előlegfizetéssel nem biztosította a foglalás időpontját követő 3
munkanapon belül, a Szállásadónak joga van a szerződéstől elállni és a szerződésben
szereplő apartmant felszabadítani.

Árak

1.) A Szállásadó aktuális szobaárai a www.liviaapartmanok.hu honlapon kerülnek
kifüggesztésre.
2.) A Szállásadó termékeit közvetítő weboldalakon (például: Booking.com, Szállás.hu) az
árak különbözhetnek. Mindig az adott oldalon lefoglalt ár a mérvadó, amit Euró esetén a
foglalás napján érvényes MNB középárfolyammal számolunk.
3.) A Szállásadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.
4.) A Szállásadó az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban
meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A Szállásadó az
adójogszabályok változása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett a szerződő
félre hárítja.
5.) A Szállásadó az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A
meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
6.) A Szállásadó ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött
ajánlatot nem érinti.

Fizetés módja, foglalási garanciák

1.) A Szállásadó a Vendég számára nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb a
foglalástól szmított 3. munkanapig kéri, amennyiben a foglalás és az érkezés napja
között kevesebb mint 90 nap van.
2.) Amennyiben a foglalás és az érkezés napja közötti idő meghaladja a 90 napot, úgy a
Szállásadó számára előleget kell fizetni. Az előleg a szállás teljes díjának 30%-a, melyet
a foglalástól számított 3. munkanapig kell kiegyenlíteni. A szállás díj fennmaradó
részének kiegyenlítése az érkezést megelőző 30. napig esedékes.
3.) A Szállásadó a számlát forintban állítja ki.
4.) A Vendég a szállás díját, illetve az előleget készpénzben, banki átutalással vagy MKB
és OTP Szép Kártyákkal egyenlítheti ki.
5.) Átutalás esetén – amennyiben a Szállásadóval kötött megállapodás másként nem
rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés
megjelölt napja előtt a Szállásadó bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott
összeget a foglalás napjától számított 3. munkanapig a Szállásadó bankszámláján
jóváírják.
6.) Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a Vendéget
terheli.

A szálláshely igénybevételének feltételei:

1.) A Vendég a apartmant az érkezése napján 14 órától foglalhatja el. Amennyiben a
Szállásadó nem tartózkodik a szálláshelyen, a kulcsok a kulcsszéfből vehetők ki,
melynek kódjáról a Szállásadó legkésőbb az érkezést megelőző napon e-mailben
tájékoztatja a Vendéget.
2.) A Vendég az apartmant a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig
köteles poggyászával, a vendégházba behozott személyes tárgyaival együtt elhagyni.
3.) Ha a Vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szobát
elfoglalni vagy elhagyni, a Szállásadóval egyedi megállapodás szükséges, melyért a
Szállásadó további díjat számolhat fel.
4.) Háziállatot nem áll módunkban fogadni.
5.) A Szálláshely apartmanjaiban tilos a dohányzás!

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1.) A Szállásadó jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant,
illetve a létesítményt,
b) a Vendég a Szállásadó biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak
alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok
befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
c) a Vendég fertőző betegségben szenved,
d) a Vendég nem teljesíti a szerződésben meghatározott fizetési és előlegfizetési
kötelezettségét a meghatározott időpontig
2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior
következtében lehetetlenné válik.

A Vendég jogai és kötelezettségei

1.) A szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a
szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a
szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és
nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
2.) A Vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a Szállásadó által nyújtott
szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szállásadó az ezen
időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.
3.) A vendégházból való elutazását követően a Vendég panasztételi joga megszűnik.
4.) A Vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben
meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
5.) A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem
cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a vendégházban.
6.) A Vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli
személy a vendégházban való tartózkodásának időtartama alatt a vendégház területén
nem fogyaszt alkoholt.
7.) A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a
Szállásadó előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szükséges hatósági engedélyek
bemutatása szükséges. Az engedélyek beszerzése a Vendég kötelessége és költsége.
8.) A Vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendeltetésszerűen
használja, illetve veszi igénybe.
9.) A Vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a Vendég,
kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a Szállásadónak vagy harmadik
személynek.
10.) A Vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését
közvetlenül a Szállásadótól igényelni.
A káresetről a Szállásadó köteles a Vendéget írásban értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2
napon belül. Az okozott kárról a Szállásadó fényképet készít, melyet eljuttat a Vendéghez.
Amennyiben az okozott kár mértéke meghaladja a 10.000 Ft-ot, a kár összegét a Vendég
köteles megfizetni a Szállásadó felé 5 munkanapon belül.

A Szállásadó jogai és kötelezettsége

1.) A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a
vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.
2.) A Szállásadó köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához
szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.
3.) A Szállásadó a Vendég vendégházbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a
Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad
tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő
megkeresésre.
4.) A Szállásadó nem felel a vendégház berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem
rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
5.) A Szállásadó a vendégház közösségi tereiben, vagy apartmanjaiban hagyott személyes
tárgyakért nem vállal felelősséget
6.) A Szállásadó nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért,
amelyet a vendégház más vendége okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó
személynek.

Viták rendezése

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés
úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek közötti
jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási
szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel
rendelkező bíróság az illetékes.